Regulamin serwisu

Regulamin serwisu: E-COM SOLUTIONS SP. Z O.O.

§ 1

Niniejszy regulamin (zwany dalej ‘Regulaminem’) określa w szczególności zasady korzystania ze strony internetowej www.maciejsikora.pl lub www.ecomsolutions.pl, zasady i tryb świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) Korzystanie ze strony internetowej www.maciejsikora.pl lub www.ecomsolutions.pl oznacza akceptację regulaminu.

§ 2

Strony mają obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Znaczenie pojęć określonych w regulaminie:

a) klient: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która to osoba lub jednostka zamówi świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu.

b) strona internetowa: strona internetowa zarejestrowana pod domeną www.maciejsikora.pl lub www.ecomsolutions.pl poprzez którą świadczone są usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

c) usługi świadczona drogą elektroniczną: oferowane przez Usługodawcę usługi związane z oprogramowaniem, tworzeniem i optymalizacją stron internetowych i sklepów internetowych, usługi marketingu internetowego, konsultacje udzielane na odległość, dokonywane zdalnie usługi IT, usługa informatyczna, a także inne niż wymienione usługi mające podobny charakter i świadczone przez Usługodawcę.

d) usługa informatyczna: usługa świadczona na rzecz Klienta przez Usługodawcę w ramach uprzednio wykupionych przez klienta godzin. Zakres usługi informatycznej ustalany jest indywidualnie z Klientem przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Usługa informatyczna może obejmować w szczególności: administrowanie serwisem www lub sklepem internetowym wskazanym przez Klienta oraz ich modyfikowanie; instalowanie wszelkiego rodzaju wtyczek oraz modułów; zmienianie treści na stronie wskazanego serwisu www lub sklepu internetowego; konfiguracja kampanii reklamowych Google Ads i Facebook Ads prowadzonych za pośrednictwem zasilonego przez Klienta konta reklamowego; dodawanie treści i materiałów na wskazany przez Klienta fanpage; analizę danych Google Analytics lub Google Trends (analiza na życzenie Klienta); tworzenie banerów graficznych; konsultacje; outsourcing IT; pomoc informatyczną w razie awarii wskazanego przez Klienta serwisu www lub sklepu internetowego. Wykupione przez Klienta godziny mogą zostać na jego życzenie przeniesione na kolejny miesiąc rozliczeniowy, w przeciwnym razie przepadają. W razie gdyby ilość wykupionych przez Klienta godzin była mniejsza niż ilość godzin potrzebnych do świadczenia usługi informatycznej, Usługodawca informuje o tym fakcie Klienta. Klient w takiej sytuacji odpowiednio upoważnia Usługodawcę do potrącenia wskazanej nadwyżki godzin w następnym miesiącu lub naliczenia opłaty za dodatkowe godziny. W razie braku kontaktu z Klientem upoważniony do dokonania takiego wyboru jest Usługodawca.

e) przeglądarka internetowa: oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu użytkownika umożliwiające w całości wyświetlanie oraz korzystanie ze strony internetowej oraz elementów i skryptów umieszczonych na stronie internetowej www.maciejsikora.pl lub www.ecomsolutions.pl

f) adres poczty elektronicznej: adres e-mail posiadany lub wskazany przez klienta, poprzez który następuje kontakt z klientem. Poprzez adres poczty elektronicznej mogą być wykonywane wybrane usługi świadczone drogą elektroniczną.

g) usługodawca: E-COM SOLUTIONS Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000722053 przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowana pod adresem Aleja Armii Krajowej 220, 43-316 Bielsko-Biała, kapitał zakładowy 5 000 zł, NIP: 5472196007.

h) użytkownik: podmiot korzystający ze strony internetowej za pomocą przeglądarki internetowej zainstalowanej na posiadanym przez użytkownika urządzeniu. Po złożeniu zamówienia użytkownik staje się klientem.

i) złożenie oferty: przedstawienie przez Usługodawcę użytkownikowi warunków realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną. Za moment złożenia oferty uznaje się w szczególności przedstawienie użytkownikowi faktury pro forma.

j) sklep internetowy: strona internetowa umożliwiająca prowadzenie sprzedaży towarów i usług przy wykorzystaniu sieci Internet.

k) pliki cookies: pliki tekstowe zapisywane automatycznie przez przeglądarkę internetową na dysku lokalnym. Korzystanie ze strony internetowej wymaga udzielenia zgody na stosowanie plików cookies.

§ 4

Na warunkach określonych w niniejszym regulaminie poprzez stronę internetową www.maciejsikora.pl lub www.ecomsolutions.pl można zamówić usługi związane z oprogramowaniem, tworzeniem i optymalizacją stron internetowych i sklepów internetowych, administrowaniem stronami internetowymi, usługi marketingu internetowego (w tym usługi reklamowe za pomocą systemu reklamy internetowej Google Ads oraz systemu reklamowego Facebook Ads), konsultacje udzielane na odległość, usługę informatyczną, dokonywane zdalnie usługi IT, a także inne niż wymienione usługi mające podobny charakter i świadczone przez Usługodawcę.

§ 5

Usługodawca zobowiązuje się w wykonywaniu świadczeń określonych w paragrafie poprzedzającym do zachowania należytej ostrożności, najwyższej staranności zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą w oparciu o informacje i sugestie przekazane uprzednio przez Klienta. Odpowiedzialność majątkową Usługodawcy strony ustalają jako nieprzekraczającą realnie zapłaconej przez Klienta ceny. Za realnie zapłaconą cenę uznaje się cenę zapłaconą przez klienta pomniejszoną o udzielone przez usługodawcę rabaty, ulgi, a także dokonane w całości lub w części zwroty zapłaconej przez Klienta ceny. W przypadku gdyby Usługodawca świadczył na rzecz Klienta usługi o charakterze ciągłym, powtarzalnym, (abonamentowym) za realnie zapłaconą cenę uznaje się cenę usług świadczonych w jednym miesiącu obliczoną jako średnia z poprzedzających wyliczenie sześciu miesięcy, a jeżeli usługa trwała krócej to z całego okresu jej trwania. Jednakże gdyby Usługodawca wyrządził szkodę umyślnie, wówczas odpowiada w sposób nieograniczony. Wyłącza się jednocześnie odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi oraz odpowiednio stosowanych przepisów o rękojmi. Wyłącza się również odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie działanie lub zaniechanie osób trzecich. Postanowienie to stosuje się odpowiednio do oprogramowania tworzonego lub dostarczanego przez osoby trzecie. Wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za rezultaty ekonomiczne osiągnięte przez Klienta. Wyłącza się również odpowiedzialność Usługodawcy za materiały i treści, w szczególności treści powszechnie uważane za nieodpowiednie lub naruszające prawa osób trzecich, umieszczane na wszelkiego rodzaju stronach internetowych powiązanych z Klientem. Wyłącza się również odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkiego rodzaju skutki niezalecanych przez niego wdrożeń i modyfikacji oraz innych usługi o podobnym charakterze. Czynności takich dokonuje się na wyłączne ryzyko Klienta. Wyłącza się również odpowiedzialność Usługodawcy za sposób wyświetlania się sklepu internetowego, serwisu www, oraz poszczególnych treści na danym urządzeniu końcowym.

§ 6

Usługodawca zastrzega dla siebie prawo powierzenia wykonania części lub całości czynności określonych w § 4 niniejszego regulaminu osobom trzecim.

§ 7

Usługodawca może oferować zainteresowanym użytkownikom newsletter obejmujący wysyłkę na wskazany adres poczty elektronicznej informacji związanych ze świadczonymi usługami. Zapis odbywa się w szczególności poprzez wejście na stronę internetową przy pomocy przeglądarki i podanie danych w formularzu. Newsletter ma charakter nieodpłatny.

§ 8

Złożenie zamówienia odbywa się w szczególności poprzez przesłanie przez użytkownika na adres poczty elektronicznej podany na stronie internetowej zapytania z prośbą o złożenie oferty oraz opłacenie faktury VAT lub faktury pro forma. Zapytanie może być również złożone telefonicznie.

§ 9

Jeżeli wykonanie świadczenia określonego w § 4 stanie się niemożliwe lub napotka znaczne trudności, Usługodawca może odstąpić od zawartej umowy poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie oraz zwrot zapłaconej ceny.

§ 10

Regulamin niniejszy może być zmieniony w każdym czasie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Kodeksu cywilnego.