Regulamin serwisu do 21.02.2019

Regulamin serwisu: E-COM SOLUTIONS SP. Z O.O.

(obowiązuje do 21.02.2019 r.)

§ 1

Niniejszy regulamin (zwany dalej ‘Regulaminem’) określa w szczególności zasady korzystania ze strony internetowej www.maciejsikora.pllub www.ecomsolutions.pl, zasady i tryb świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) Korzystanie ze strony internetowej www.maciejsikora.pl lub www.ecomsolutions.pl oznacza akceptację regulaminu.

§ 2

Strony zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Znaczenie pojęć określonych w regulaminie:
a) Klient: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która to osoba lub jednostka zamówi świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu.
b) Strona internetowa: strona internetowa zarejestrowana pod domeną www.maciejsikora.pl lub www.ecomsolutions.pl poprzez którą świadczone są usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w regulaminie
c) Usługi świadczona drogą elektroniczną: oferowane przez Usługodawcę usługi związane z oprogramowaniem, tworzeniem i optymalizacją stron internetowych i sklepów internetowych, administrowaniem stronami internetowymi, usługi marketingu internetowego, konsultacje udzielane na odległość, dokonywane zdalnie usługi IT, a także inne niż wymienione usługi
mające podobny charakter i świadczone przez Usługodawcę.
d) Przeglądarka internetowa: oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu użytkownika umożliwiające w całości wyświetlanie oraz korzystanie ze strony internetowej oraz elementów i skryptów umieszczonych na stronie internetowej www.maciejsikora.pl lub www.ecomsolutions.pl
e) Adres poczty elektronicznej: adres e-mail posiadany lub wskazany przez klienta, poprzez który następuje kontakt z klientem. Poprzez adres poczty elektronicznej mogą być wykonywane wybrane usługi świadczone drogą elektroniczną.
f) Usługodawca: E-COM SOLUTIONS Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000722053 przez Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej, VIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowana pod adresem Aleja Armii Krajowej 220 43-316 Bielsko-Biała, kapitał zakładowy 5 000 zł, NIP: 5472196007.
g) Użytkownik: podmiot korzystający ze strony internetowej za pomocą przeglądarki internetowej zainstalowanej na posiadanym przez użytkownika urządzeniu. Po złożeniu zamówienia użytkownik staje się klientem.
h) Złożenie oferty: przedstawienie przez Usługodawcę użytkownikowi warunków realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną. Za moment złożenia oferty uznaje się przedstawienie użytkownikowi faktury pro forma.
i) Sklep internetowy: strona internetowa umożliwiająca prowadzenie sprzedaży towarów i usług przy wykorzystaniu sieci Internet.
j) Pliki cookies: pliki tekstowe zapisywane automatycznie przez przeglądarkę internetową na dysku lokalnym. Korzystanie ze strony internetowej wymaga udzielenia zgody na stosowanie plików cookies.

§ 4

Na warunkach określonych w niniejszym regulaminie poprzez stronę internetową www.maciejsikora.pl lub www.ecomsolutions.pl można zamówić usługi związane z oprogramowaniem, tworzeniem i optymalizacją stron internetowych i sklepów internetowych, administrowaniem stronami internetowymi, usługi marketingu internetowego (w tym usługi reklamowe za pomocą systemu reklamy internetowej Google AdWords oraz systemu reklamowego Facebook Ads), konsultacje udzielane na odległość, dokonywane zdalnie usługi IT, a także inne niż wymienione usługi mające podobny charakter i świadczone przez Usługodawcę.

§ 5

Usługodawca zobowiązuje się w wykonywaniu świadczeń określonych
w paragrafie poprzedzającym do zachowania należytej ostrożności, najwyższej staranności zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą w oparciu o informacje i sugestie przekazane przez Klienta. Odpowiedzialność majątkową Usługodawcy strony ustalają jako nieprzekraczającą realnie zapłaconej przez Klienta ceny. Jednakże gdyby Usługodawca wyrządził szkodę umyślnie, wówczas odpowiada w sposób nieograniczony. Wyłącza się jednocześnie odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi.

§ 6

Usługodawca zastrzega dla siebie prawo powierzenia wykonania części lub całości czynności określonych w § 4 niniejszego regulaminu osobom trzecim.

§ 7

Usługodawca może oferować zainteresowanym użytkownikom newsletter obejmujący wysyłkę na wskazany adres poczty elektronicznej informacji związanych ze świadczonymi usługami. Zapis odbywa się w szczególności poprzez wejście na stronę internetową przy pomocy przeglądarki i podanie danych w formularzu. Newsletter ma charakter nieodpłatny.

§ 8

Złożenie zamówienia odbywa się poprzez przesłanie przez użytkownika na adres poczty elektronicznej podany na stronie internetowej zapytania z prośbą o złożenie oferty oraz opłacenie faktury pro forma. Zapytanie może być również złożone telefonicznie..

§ 9

Jeżeli wykonanie świadczenia określonego w § 4 stanie się niemożliwe lub napotka znaczne trudności, Usługodawca może odstąpić od zawartej umowy poprzez oświadczenie złożone drugiej stronie oraz zwrot zapłaconej ceny.

§ 10

Regulamin niniejszy może być zmieniony w każdym czasie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy Kodeksu cywilnego.